وب سایت شرکت تک سام ناژو خدمات مالیاتی،حسابداری و حسابرسی

خدمات حسابداری مدیریت

  1. مدیریت بهای تمام شده
  2. برنامه ریزی بهای تمام شده
  3. تجزیه و تحلیل بها و سود
  4. بودجه نقدی و عملیاتی و مدیریت هزینه
  5. مدیریت موجودی مواد وکالا و روشهای انبارداری
  6. ارزیابی عملکرد
  7. تهیه گزارشات موردی مورد نیاز مدیریت جهت تصمیم گیری