وب سایت شرکت تک سام ناژو خدمات مالیاتی،حسابداری و حسابرسی

خدمات حسابداری و مالی

 1. تهیه چارت سازمانی مالی
2. تشخیص رویه مالی
3. تهیه آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و روش های مالی منطبق بر چارت
4. معرفی نرم افزار منطبق بر چارت سازمانی طراحی شده و استقرار نرم افزار حسابداری و زیر سیستم های لازم ( انبار، حقوق و دستمزد ، خزانه داری ، دارایی ثابت، فروش و بهای تمام شده )
5. طراحی کدینگ استاندارد منطبق بر استاندارهای پذیرفته شده سازمان حسابرسی
6. استقرار نیروی انسانی منطبق بر چارت
7. آموزش نیروی انسانی بر اساس نیاز چارت طراحی شده سازمان مالی
8. تهیه فرمت گزارش های مالی در ۴ نوع
8.1. تهیه و تنظیم گزارش های استاندارد حسابداری در زمانهای معین
8.2. تهیه و تنظیم گزارش های مربوط به هر یک از پرسنل مالی چارت در زمانهای معین
8.3. تهیه و تنظیم گزارش های خاص مورد نیاز مدیریت در زمانهای معین
8.4. تهیه و تنظیم صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آن
9. نظارت بر عملکرد پرسنل مالی بر اساس آئین نامه ها و روش های تصویب شده
10. برگزاری جلسات منظم سازمان مالی در ۳ لایه
10.1. برگزاری جلسات منظم با معاونت مالی و اداری سازمان جهت نظارت بر اجرای سیستم ها و روشهای تدوین شده
10.2. برگزاری جلسات بین سازمان مالی و مدیران ارشد سازمان
10.3. برگزاری جلسات سازمان مالی بین معاونت مالی و اداری و اعضای مالی
11. تحلیل عملیات سازمان و تعریف فرایندها و چرخه کاری و نظارت بر اجرای صحیح فرایندهای تدوین شده