وب سایت شرکت تک سام ناژو خدمات مالیاتی،حسابداری و حسابرسی

خدمات مالیاتی

  1. تشکیل پرونده ، دریافت کد اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی و ثبت نام ارزش افزوده
  2. ثبت و کنترل اسناد حسابداری
  3. تنظیم و تسلیم گزارش معاملات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده
  4. تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  5. تنظیم و تحریر دفاتر قانونی
  6. شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی و دفاعیه
  7. تنظیم لایحه دفاعیه و شرکت در هیات های حل اختلاف مالیاتی
  8. رسیدگی مالیاتی و دفاعیه از پرونده های تراکنش بانکی