وب سایت شرکت تک سام ناژو خدمات مالیاتی،حسابداری و حسابرسی

خدمات مشاوره

مشاوره هیات مدیره در زمینه مواردی به شرح زیر :

1. ارائه گزارشات بودجه نقدی و عملیاتی و کنترل هزینه ها و مدیریت خرج کرد.
2. مشاوره در امور پرسنلی در اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
3. مشاوره مالیاتی ( عملکرد ، ارزش افزوده ، تراکنش های بانکی ، تکلیفی و حقوق )
4. مشاوره و تأمین منابع انسانی
مشاوره مالی راهبردی درخصوص سرمایه گذاری